За Октябрь, 2017"Пожарной службе судьбу посвятив..."

Люди nо-разному приходят в профессию. Одни находятся в постоянном поиске, переходят из одной сферы в другую. И даже после выхода на пенсию не могут понять, почему так и не смогли найти дело по душе. Другие...

А другим некогда предаваться размышлениям. Они просто добросовестно работают, радуются каждому дню, в течение которого сделали что-то хорошее и полезное для людей.Анатолий Романенко. Двадцать лет безупречной службы

В этом году исполняется 20 лет, как на работу диспетчером центра оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям был принят Анатолий Романенко. Сюда он пришел не "зеленым" парнем: за плечами была срочная служба в войсках противовоздушной обороны, а после демобилизации - служба прапорщиком в Гезгаловской ракетной части. Так что об ответственности, дисциплине, товариществе знал не по кинофильмам или книгам.

Но служба в армии - это одно, а быть спасателем - совсем другое. Поэтому опекать новенького стал Сергей Иванович Чигирь, начальник караула. И сегодня Анатолий Романенко с благодарностью вспоминает его науку.Владимир Иосифович Матюк - резчик по дереву

Вокруг нас много интересных людей. О некоторых из них снимают фильмы, пишут книги и даже слагают легенды. Это люди, профессии или род занятий которых связан с космосом, наукой, политикой, общественной деятельностью, культурой. Но сколько еще тех, кто живет рядом с нами, чья работа также ценна, но незаметна. Много ли мы знаем о них? Как известно, историю творят люди. Историю района пишут его знаменитые люди.

25 июня 2017 года исполнилось 115 лет со дня рождения белорусского самодеятельного резчика по дереву Владимира Иосифовича Матюка.Штрафы - за пиво и опоздание

Ha очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Дятловского райисполкома рассмотрены 7 вопросов: 4 административных протокола и 3 ходатайства о принятии мер к родителям несовершеннолетних.

Поздно играть нельзя

Проблема становится особенно актуальнее во время каникул и государственных праздников, когда подростки без сопровождения взрослых играют до ночи. Норма законодательства, которая ограничивает до 23 часов вечера время пребывания детей в возрасте до 16 лет на дворе, введена, чтобы защитить несовершеннолетних от противоправных посягательств и опасности. Об этом требовании знают и взрослые, и дети, но не все его соблюдают."Пажарнай службе лёс прысвяціўшы..."

Людзі na-рознаму прыходзяць у прафесію. Адны знаходзяцца ў пастаянным пошуку, пераходзяць з адной сферы ў іншую.
I нават пасля выхаду на пенсію не могуць зразумець, чаму так і не змаглі знайсці справу па душы. Іншыя... А іншым няма калі
аддавацца разважанням. Яны проста добрасумленна працуюць, радуюцца кожнаму дню, на працягу якога зрабілі штосьці добрае
і карыснае для людзей.

Напярэдадні Дня пажарнай службы я сустрэлася менавіта з такім чалавекам - пазітыўным, дабрадушным, пры гэтым, граматным і прынцыповым спецыялістам, чый лёс — пажарная служба. Ей Сяргей Саламевіч аддаў дваццаць адзін год.Анатоль Раманенка. Дваццаць гадоў бездакорнай службы

Сёлета спаўняецца 20 гадоў, як на працу дыспетчарам цэнтра аператыўнага кіравання раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях быў прыняты Анатоль Раманенка. Сюды ён прыйшоў не "зялёным" хлопцам: за плячыма была тэрміновая служба ў войсках супрацьпаветранай абароны, а пасля дэмабілізацыі - служба прапаршчыкам у гезгалаўскай ракетнай часці. Так што пра адказнасць, дысцыпліну, таварыскасць ведаў не па кінастужках ці кніжках.

Але служба ў войску — гэта адно, а быць ратаўніком — зусім іншае. Таму апекавацца над новенькім стаў Сяргей Іванавіч Чыгір, начальнік каравула. I сёння Анатоль Раманенка з удзячнасцю прыгадвае яго навуку.Уладзімір Іосіфавіч Мацюк - разьбяр па дрэве

Вакол нас шмат цікавых людзей. Аб некаторых з іх здымаюць фільмы, пішуць кнігі і нават складаюць легенды. Гэта людзі, прафесіі або род заняткаў якіх звязаны з космасам, навукай, палітыкай, грамадскай дзейнасцю, культурай. Але колькі, яшчэ тых, хто жыве побач з намі, чыя праца таксама каштоўная, але незаўважная. Ці шмат мы ведаем пра іх? Як вядома, гісторыю ствараюць людзі. Гісторыю раёна пішуць яго знакамітыя людзі.

У рамках абласнога праекта "Наша культурная спадчына" ў Дзятлаўскім раёне з 12 па 18 чэрвеня 2017 года прайшоў тыдзень мерапрыемстваў пад тэматычнай назвай "Знакамітыя землякі", прысвечаны жыццю і творчасці знакамітых землякоў раёна.Штрафы - за піва і спазненне

Ha чарговым пасяджэнні камісіі па справах непаўналетніх райвыканкама разгледжаны 7 пытанняў: 4 адміністрацыйныя праташлы і 3 хадайніцтвы аб прыняцці мераў да бацькоў непаўналетніх.

Позна гуляць нельга

Праблема становіцца асабліва актуальней у час канікулаў і дзяржаўных святаў, калі падлеткі без суправаджэння дарослых гуляюць да ночы. Норма заканадаўства, якая абмяжоўвае да 23 гадзін вечара час знаходжання дзяцей ва ўзросце да 16 гадоў на двары, уведзена, каб абараніць непаўналетніх ад супрацьпраўных замахаў і небяспекі. Пра гэта патрабаванне ведаюць і дарослыя, і дзеці, але не ўсе яго выконваюць. Калі дзіця затрымліваецца ў сяброў ці родных доўга, можна папрасіць, каб хто-небудзь з дарослых праводзіў яго дахаты або патэлефанаваць бацькам, каб забралі яго. На жаль, так адбываецца не заўжды, таму на пасяджэнні камісіі па справах непаўналетніх райвыканкама часта выклікаюць юных парушальнікаў і іх бацькоў, на якіх міліцыя склала адміністрацыйныя пратаколы.Виды клининговых услуг

Клининг включает в себя целый комплекс мер, направленных на наведение порядка и чистоты в помещении и на прилегающей территории. Во время уборки используются современное оборудование и инвентарь, высокоэффективные моющие средства.

Прибегая к услугам клининговой компании, заказчик освобождается от рутинной работы по уборке дома и экономит личное время.

Уборка помещений

В зависимости от договоренности уборка проводится с любой периодичностью. Услуга включает вытирание пыли с горизонтальных поверхностей, мойку полов, уход за мебелью, дезинфекцию санузлов, вынос мусора и другие работы для поддержания чистоты и порядка в помещении.Ремонтные работы на станции технического обслуживания автомобилей: права и обязанности сторон (продолжение)

Некачественный ремонт автомобиля зачастую оборачивается серьезными поломками и неприятностями, которые в свою очередь требуют дополнительных финансовых затрат. Для того чтобы разобраться в этом вопросе продолжаем наш материал.

Обращайтесь в проверенное СТО

Итак, автовладелец оставляет свое транспортное средство на СТО. В этот момент подписывается акт приема-передачи. В этом документе нужно указать комплектность автомобиля, список его повреждений, требуемых запасных деталей и всего прочего.Это должен знать каждый водитель: базовые навыки вождения

Все основные маневры на дорогах должны совершаться в соответствии с требованиями ПДД. Это залог безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.

Выезд из гаража

Не стоит забывать, что при повороте передняя и задняя ось колес движутся по разным траекториям. При выезде из гаража, не нужно стараться быстрее повернуть рулевое колесо, иначе рискуете «зацепить» борт авто.

  • выкатите наполовину автомобиль по прямой линии;
  • медленно поворачивайте в нужную сторону, контролируя перемещение машины при помощи боковых зеркал.


Некоторые особенности юридического перевода

Востребованность юридических переводов растет с каждым годом. Это неудивительно, ведь отечественные компании постепенно налаживают деловые отношения с представителями разных стран, выводят свой бизнес на международный уровень.Выбираем стол

Стол в помещении способен сделать его более оригинальным и уютным. Особенный шарм в интерьер вносит стеклянный. Именно этот с виду хрупкий материал способен прослужить довольно долго, привлекая при этом внимание каждого гостя. В связи с этим человеку, который хочет установить стеклянный стол в свою кухню, должен знать все особенности подобного изделия.

Обеденные бывают различной формы. Часто встречаются овальные или круглые товары.Дачный участок и покупка семян для газона с целью его украшения

Даже если человек, имеющий дачный участок, является заядлым огородником и почти всю площадь дачи отводит под посадку томатов, огурцов, картофеля и прочее, он, тем не менее, стремится к тому, чтобы его загородная территория отличалась красотой, уютом и комфортом. Это не говоря уже о людях, которые становятся владельцами дач только для того, чтобы отдохнуть там от городского шума и суеты.

Помимо красивых декоративных заборчиков и роскошных цветочных композиций создать неповторимый ландшафт на загородном участке можно с помощью газона.Праздник Петуха в Белогурно

15 июля в агрогородке Белогурно устраивали праздник Петуха. Оно проводилось впервые в рамках районного сельскохозяйственного проекта "Дбайных гаспарароў славім — весела час бавім". Цель проекта - популяризация сельскохозяйственного труда, сельскохозяйственных профессий и быта, организация культурного отдыха сельских жителей.

Символ 2017 года - Петух - стал поводом, чтобы вспомнить традиции, похвастаться петухами, попеть, пошутить, поучаствовать в "петушиных боях". Именно петух стал главной наградой "Веселой сельского эстафеты". Правда, здесь ее назвали несколько иначе - "Веселый курятник".

Спортивная эстафета традиционно является главным делом праздника. На нее приезжает молодежь из сельхозпредприятий района. В текущем году на праздник Петуха собралось шесть команд КСУП "Хвиневичи", "Слава труду", "Дворец-Агро", "Войневичи", "Белогурно" и ОАО "Гранит-Агро". Ребятам предложили "курино-петушиные" конкурсы.О детях позаботится государство

Ha очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома рассмотрены два ходатайства о принятии мер к родителям несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности. Ходатайства в адрес комиссии поступили из Барановичского лицея и одной из Дятловских школ.

Сыну будет легче

Не так давно на заседание комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома вызвали мать подростка, который учится в Барановичском лицее. Администрация учебного заведения сообщала, что парень имеет задолженности по оплате за общежитие, одалживает деньги у мастера и не возвращает, у него нет продуктов питания и денег на билеты, из-за чего учащийся задерживался дома, пропускал занятия. Тогда мать обещала съездить в Барановичи, разобраться с ситуацией. Ее под роспись ознакомили с требованиями Декрета №18, предупреждали, что, если ситуация не исправится, сына признают нуждающимся в государственной защите.Дятловчане - победители областного туристского слета

С 6 по 8 июля в урочище Рыбаки проходил областной туристский слет среди работающей молодежи "Здоровый я - здоровая страна!", посвященный Году науки.

Организаторами нынешнего мероприятия стали Гродненский областной комитет ОО "БРСМ", Дятловский районный комитет ОО "БРСМ", Дятловский районный исполнительный комитет, Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

Дятловщина четвертый раз приняла областные соревнования. Силами здесь мерялись 18 сильнейших региональных команд. В качестве почетных гостей на областной молодежный туристский слет были приглашены заместитель председателя Дятловского райисполкома Игорь Кухаревич, исполняющий обязанности первого секретаря Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Павел Михалюк, начальник отдела образования, спорта и туризма Дятловского райисполкома Наталья Белоус, председатель Дятловского районного совета ветеранов Леонид Кашко, второй секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Денис Черняк, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Дятловского райисполкома Дмитрий Ёда.Велопробег дятловских сыроделов: от памятника к памятнику

Проведение велопробегов ко Дню Независимости Республики Беларусь - хорошая традиция в нашей стране. В этом году к ней впервые присоединились работники ОАО "Дятловский сыродельный завод".

Более трех десятков работников во главе с директором предприятия Вадимом Полюховичем собрались 1 июля около проходной завода с велосипедами. Возможно, участников велопутешествия было бы гораздо больше, но на предприятии непрерывный производственный процесс, многие желающие отправиться в путешествие заступили на смену.

Те же, кому повезло провести этот день в дороге, мужественно одолели 15 километров и полным составом доехали до конечной точки маршрута - деревни Кошкалы.Свята Пеўня ў Белагурне

15 ліпеня ў аграгарадку Белагурна ладзілі свята Пеўня. Яно праводзілася ўпершыню ў рамках раённага сельскагаспадарчага праекта "Дбайных гаспарароў славім — весела час бавім". Мэта праекта — папулярызацыя сельскагаспадарчай працы, сельскагаспадарчых прафесій і быту, арганізацыя культур нага адпачынку восковых жыхароў. Сімвал 2017 года — Певень - стаў нагодай, каб прыгадаць традыцыі, пахваліцца пеўнямі, паспяваць, пажартаваць, паўдзельнічаць у "пеўневых баях".

Менавіта певень стаў галоўнай узнагародай "Вясёлай сельскай эстафеты". Праўда, тут яе назвалі крыху інакш — "Вясёлы курачнік". Спартыўная эстафета традыцыйна з'яўляецца галоўнай дзеяй свята. На яе прыязджае моладзь з сельгаспрадпрыемстваў раёна. Селета на свята Пеўня сабралася шэсць каманд КСУПаў "Хвінявічы", "Слава працы", "Дварэц-Агра", "Войневічы", "Белагурна" i AAT "Граніт-Агра". Хлопцам і дзяўчатам прапанавалі "курына-пеўневыя" конкурсы.Мелодыі лета

Агагарадок Круцілавічы з канцэртнай праграмай "Мелодыі лета" наведалі артысты з Навагрудскага раёна. Апладысментамі прысутныя сустрэлі сямейны дуэт Таццяны і Генадзя Аліевічаў. Перад гледачамі выстумлі саксафаніст Ігар Мягкоў і баяніст Алег Ралло, а таксама вясёлыя дзяўчынкі дарылі свае музычныя падарункі.

Гумарыстычныя замалёўкі чытаў Уладзімір Журко. Канцэртная праграма спрыяла добраму настрою прысутных. Людзі не шкадавалі апладысментаў, падпявалі, а таксама танчылі пад рытмічную музыку. Канцэртная праграма прайшла ў аддзеле культуры і адпачынку "Данілавіцкі дом культуры".Канцэрт у вёсцы Клішавічы

Для жыхароў вёскі Клішавічы аддзелам культуры і адпачынку "Данілавіцкі дом культуры" разам з сельскім філіялам-клубам вёскі Ахонава была арганізавана і праведзена канцэртная праграма "Шануйце спадчыну сваю", прымеркаваная да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

Ансамбль народнай песні "Суседачкі" запрасіў гледачоў паслухаць беларускія народныя песні з іх гумарам, весялосцю, рамантыкай і пяшчотай. Самымі малодшымі ўдзёльнікамі канцэрта былі Алеся Адамчык, Яўгенія Анушкевіч і Анастасія Бортнік. Дзеці спявалі і танцавалі так заўзята і эмацыянальна, што і хацелася пусціцца з імі ў скокі. Пад апладысменты гледачоў музычныя нумары дарыла Іна Анушкевіч. Гледачы спявалі разам з артыстамі.Аб дзецях паклапоціцца дзяржава

Ha чарговым пасяджэнні камісіі па справах непаўналетніх райвыканкама разгледжаны два хадайніцтвы аб прыняцці мераў да бацькоў непаўналетніх, якія неналежным чынам выконваюць свае абавязкі. Хадайніцтвы на адрас камісіі паступілі з Баранавіцкага ліцэя і адной з дзятлаўскіх школ.

Сыну будзе лягчэй

Не так даўно на пасяджэнне камісіі па справах непаўналетніх райвыканкама выклікалі маці падлетка, які вучыцца ў Баранавіцкім ліцэі. Адміністрацыя навучальнай установы паведамляла, што хлопец мае запазычанасці па аплаце за інтэрнат, пазычае грошы ў майстра і не вяртае, у яго няма прадуктаў харчавання і грошай на білеты, з-за чаго навучэнец затрымліваўся дома, прапускаў заняткі. Тады маці абяцала з'ездзіць у Баранавічы, разабрацца з сітуацыяй. Яе пад роспіс азнаёмілі з патрабаваннямі Дэкрэта №18, папярэджвалі, што, калі сітуацыя не выправіцца, сына прызнаюць маючым патрэбу ў дзяржаўнай абароне.Дзятлаўчане - пераможцы абласнога турысцкога злёту

3 6 па 8 ліпеня ва ўрочышчы Рыбакі праходзіў абласны турысцкі злёт сярод працоўнай моладзі "Здаровы я - здаровая краіна!", прысвечаны Году навукі.Велапрабег дзятлаўскіх сыраробаў: ад помніка да помніка

Правядзенне велапрабегаў да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь - добрая традыцыя ў нашай краіне. Сёлета да яе ўпершыню далучыліся работнікі адкрытага акцыянернага таварыства "Дзятлаўскі сыраробны завод".

Больш за тры дзясяткі работнікаў на чале з дырэктарам прадпрыемства Вадзімам Палюховічам сабраліся 1 ліпеня каля прахадной завода з веласіпедамі. Магчыма, удзельнікаў велападарожжа было б значна больш, але на прадпрыемстве няспынны вытворчы працэс, многія жадаючыя адправіцца ў вандроўку заступілі на змену.

Тыя ж„ каму пашанцавала правесці гэты дзень у дарозе, мужна адолелі 15 кіламетраў і поўным складам даехалі да канчатковай кропкі маршрута — вёскі Кашкалы.

Источник: Дятловская районная газета "Перамога" и интернет-портал http://diatlovonews.by/